ایمونولوژی

انجام کلیه آزمایش‌های سرولوژی و ایمونولوژی تخصصی ازجمله آنتی بادی‌های عوامل عفونی (باکتری، قارچ، انگل، ویروس و...) و اتو آنتی بادی‌ها و همچنین اندازه گیری آنتی ژنها و پروتئین‌های مختلف