الکتروفورز

انجام آزمایش‌های الکتروفوز هموگلوبین، سرم، ادرارومایعات بدن. انجام ایمونوالکتروفورز سرم وادرار، انجام ایزوالکتریک فوکوزینک برای CSF و تعیین OCB، انجام روش الکتروفورز SDS-Page برای الکتروفورز پروتئین‌های ادرار.